Coleccion Aruba > Nationaal Archief (NL) > Journaal van de Gouverneur van Curacao, 1795 februari - 1796 april; 1796 november - 1797: NL-HaNA_2.01.28.01_139
Nationaal Archief (NL)
Date: 1795-1797

Language: dutch  

Description:


NL-HaNA_2.01.28.01_139, Journaal van de Gouverneur van Curacao, 1795-1797 1795 februari - 1796 april; 1796 november - 1797, 1 band

Op Aruba:
Passage over de Indianenopstand op Noord:
Op 17 juli 1795 ontvangt de Gouverneur van de Kolonie Curacao bericht uit Aruba van de Commandeur Specht dat er op 17 juni 1795 "... de indiaanen in de Noord van 't Eyland een opstand hadden gedaan, Eenen Andries Tromp, geassisteerd door Francisco Tromp, Andersito Tromp, Jan Hendrik Tromp, Albert Castro, Pieter Castro, Frank Marten, Frankie Vrolijk, Jacob Tromp en verscheyde(ne) anderen, die bij namen hem nog onbekend waaren... "
De Commandeur besluit "... de Cap. der Indiaanen Jan Hendrik Jansz met een gewapend detachement van 14 man na de belhamels te senden om sig van dezelve meester te maaken en aan hunnen woningen gekomen sijn de bleeven weijgeren meede te gaan en op dit ogenblik werd er uijt drie huijsen door de vensters gevuurd, waar door de Cap. der Indiaanen vijf kogels heeft bekomen, drie door sijn regter arm en twee in de zijde, welke laatsten seer gevaarlijk waaren, sijnde Lourents Croes soon van den Vice Commandeur en den Cap. der Boschwagters Jan Hendrik Geerman meede gewond, sijnde eene der indiaanen door 't detachement, doodgeschooten, 't welke door 't blesseeren hunner officieren met hun was geretourneerd, om meerder hulp en assistentie te haalen, seedert had gemelde Commandeur vernomen de belhamels 't Eyland hadden verlaaten en na Coro gevlucht waaren."

Ook op aruba was er rebellie onder de slavenbevolking: 
Op 16 september 1795 ontvangt de Gouverneur van Curacao bericht van Commandeur Specht op Aruba "... de Indiaanen aldaar seedert de gevluchte na Cora sig stil hielden, dog dat de absentie hem hadden doen drijgen terug te sullen komen om sig te wreeken, ten welke beletting hij goede wacht liet houden, egter waaren aldaar sterk geallarmeerd geweest door 't gedrag der slaaven die schoon in 't geheel maar 30 sterk hunne balstorigheid meede scheenen te willen thoonen, hebbende eene Neeger Thico aan den staat behoorende en aldaar ten dienste van den Commandeur sig seer stoutmoedig en brutaal uijtgelaaten, seggende niet meerder te willen dienen, maar vrij te sijn het geene den Commandeur had doen resolveeren hem met schipper de Lange na herwaards in boeijens te doen overbrengen,..."

Op 2 december 1795 schrijft de Gouverneur dat het niet lukt om Thico, die op 16 september door Commandeur Specht van Aruba naar Curacao was opgezonden, te verkopen, vandaar dat hij aan het werk wordt gezet als sjouwer onder 't opsigt van den factoor achter 't fort.

Op 5 februari 1796 krijgt Jan Hendrik Jansz, Kapitein der Indianen van Aruba demissie vanwege de behandeling van de indiaanen op Aruba:
"... dat de ingeseetenen aldaar, welverstaande de Indiaanen seer te onvreeden waaren over de mishandelingen van den selven. Capn begeerende van hun slaavendienst ten sijnen behoeven, waar over murmureering bereijds was ontstaan, en men somwijlen erger gevolgen souden kunnen ondervinden, 't geene mij heeft doen resolveeren om hem sijn versogte demissie te accordeeren..."

Op Curacao
Op 17 augustus 1795 ontvangt de Gouverneur van Curacao bericht van C.L. van Uytrecht over een opstand onder de slavenbevolking.

Op 13 september 1795 ontvangt de Gouverneur bericht van de Kapitein Commandant 'van Westerhold' dat "... morgen ochtend met 't aanbreken van den dag voornemens is, eene generaale jacht te doen, met alle de gedetacheerde manschappen, om waare 't mogelijk door dat middel de hoofden der rebelleerende neegers Thoula en Bastiaan Carpat magtig te werden of eenige opheldering omtrent hun verblijf te bekomen."

Op 19 september wordt Thoula binnen 't fortres gebracht.


Notes:

Original scans published online by Nationaal Archief (Netherlands).
Toegang: 2.01.28.01 Inventaris van het archief van het Comite tot de Zaken van de Kolonien en Bezittingen op de Kust van Guinea en in Amerika, (1791) 1795-1800 (1805), inventarisnummer: 139, Journaal van de Gouverneur van Curacao 1795-1797 1795 februari - 1796 april; 1796 november - 1797


Re-Published online by Archivo Nacional Aruba as part of its AI-powered HTR-collection.
ANA's digital collection is part of the Aruba Collection (Coleccion Aruba) - the documentary heritage portal for the island nation of Aruba


For any assistance, help, or inquiries, contact us at: [email protected]
Part of these collections:
coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!