Coleccion Aruba > Browse >Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid > Rede koningin Wilhelmina tot West-Indië (31 maart 1944) (Koningin Wilhelmina der Nederlanden)
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Creator: Koningin Wilhelmina der Nederlanden

Date: 1944-03-31

Language: Dutch  

Description:


Koningin Wilhelmina houdt via Radio Oranje een rede voor de 'rijksgenoten in Curaçao, Aruba, Bonaire en de Bovenwindse gebieden'.

Radiotoespraak Wilhelmina 31 maart 1944

Rijksgenooten in Curacao, Aruba, Bonaire en de Bovenwindsche Eilanden,

Waar mij thans rechtstreeks berichten van mijn dochter bereikt hebben over haar bezoek aan u, wil ik gaarne enkele woorden tot u spreken. Zij is mij een getrouw vertolkster geweest van uw onwankelbare ver­knochtheid aan het Koninkrijk, aan de mijnen en aan mij; zij heeft mij een levendig beeld gegeven van de geestdriftvolle ontvangst welke gij haar bereid hebt en voorts van al hetgeen zij u beloofd heeft mij nog anderszins te zullen overbrengen.

De grootsche ontvangst door Willemstad, waaraan allen zonder onder­scheid deelnamen, en het vele dat mijn dochter op Curacao in oogenschouw mocht nemen, zullen, naar zij mij getuigde, haar in levendige en dankbare herinnering voor oogen blijven. Niet minder geestdriftig is mijn dochter in haar beschrijvingen van de bezoeken door haar aan Aruba en Bonaire en later aan Sint Maarten gebracht. Zij legden een treffend getuigenis af van het medeleven van vrij Nederland waar onze driekleur fier en vrij wappert met het zwaar beproefde doch onoverwin­nelijke Moederland.

Ingezetenen van de Beneden- en Bovenwindsche Eilanden.

Ik weet hoe geen moeite u te groot was om ieder persoonlijk door vlaggen en versieren van uw woningen en op zoovele andere wijzen nog uw aandeel te nemen in de ontvangst en het vreugdebetoon. Ja, daar waar lan­den per vliegtuig niet mogelijk is, hebben uw autoriteiten en gij zelf en uw scholen zich naar Sint Maarten begeven om ook door uw tegenwoor­digheid, uw gezang en gejubel uiting te geven aan uw aanhankelijkheid. Dank zij de uitnemende voorbereiding van het bezoek door uwen toege-wijden gouverneur is voor mijn dochter een ontmoeting van aangezicht tot aangezicht met bijna ieder uwer mogelijk geweest. Deze persoonlijke ontmoeting met dit deel van vrij Nederland, wel als die van mijn schoonzoon verleden jaar, hebben het hare er toe bijgedragen mij een dieper inzicht te geven in uw aller karakter, wenschen en streven en u mij nog veel nader te brengen dan voorheen.

Dat mijn kinderen hebben kunnen getuigen van uw bereidheid het uiter­ste te geven en alles te doen wat in uw vermogen is ter bevordering van de overwinning en daardoor ter bevrijding van het moederland en van grooter Nederland onder de keerkringen, heeft mij met groote waardeering vervuld. Wanneer dit schoone doel bereikt zal zijn wacht ons veel werk voor de komende tijd van vrede. Een eerste taak daarbij zal zijn een vernieuwing tot stand te brengen in het staatsbestel. Moge deze herziening Curacao gelegenheid te meer bieden voor de vrije ontplooiing van de beste krachten van dit deel des Rijks, en er toe bijdragen het een schoone toekomst tegemoet te voeren. Ik heb gezegd.

Rijksgenooten in Suriname.

Nog steeds onder den sterken indruk van de onvergetelijke dagen, welke mijn dochter en eerder mijn schoonzoon in uw midden hebben doorge­bracht wil ik niet nalaten een enkel woord tot u te richten. Met waardeering heb ik kennis genomen van de door vele jonge mannen in Suriname betoonde bereidheid, zich geheel vrijwillig beschikbaar te stellen ter deelneming aan den strijd voor de bevrijding van Nederlandsch-Indië. Het is mij bekend, dat reeds een detachement naar zijn bestemming is vertrokken. Daarmede is een treffend en tastbaar bewijs gegeven van het besef van saamhoorigheid, welke de bevolking van alle deelen des Koninkrijks bindt.

Eveneens verheugt mij de bereidverklaring van vele jonge vrouwen zich aan te sluiten bij het Vrijwillig Vrouwen Hulpkorps, teneinde haar dien­sten beschikbaar te stellen voor de bevrijding van Nederland. Door deze daden toont gij beter dan op welke andere wijze ook, dat gij klaar staat al wat in uw vermogen is te geven voor onzen strijd.

U nogmaals de verzekering gevend van mijn hartelijk medeleven met u allen, besluit ik met mijn beste wenschen voor Suriname's toekomst in de bevrijde wereld.


Transcript source: Wikisource

Audio file source: Wikimedia Commons (Public Domain) / Source institution: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 

Image file source: Wikimedia Commons / Nationaal Archief

Part of these collections:License/rights/reuse information:
Public Domain Mark 1.0

Download this item

View this item in its original context:
https://zoeken.beeldengeluid.nl/program/urn:vme:default:program:2101608040030183031

Metadata: XML, JSON
Full item record: Internet Archive

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!